Багшийн хөгжилд удирдлага нөлөөлөх нь

Дорнод дээд сургуулийн Философийн багш Б.Цог /Магистр/

Абстракт

В последнее время в образований место занимают такие теорий, как <<эго>>, <<конструктивизм>> и другие. В.Основе этих теорий индивидуальное развите человека, активная деятельность которого является основой его развития. По теорий конструктивизма развитие преподователя пройсходит в результате активной деятельности.

По результатам исследований, проведенных в Институте Дорнод деятельность преподавателей не посит самостоятельный, характер, отчаста зависит от требований руководства Института. То есть преподаватель работает безинициативы и творчества.

Түлхүүр үгс

Багшийн хөгжил, "Эго” болон "Конструктивист” онол, багшийн үйл, удирдлагын шаардлага, идэвхтэй үйл, бүтээлч үйл ажиллагаа, бүтээл, үнэлгээ.

Орчин үеийн боловсролын философид "эго” "конструктивист” онолын үзэл баримтлалууд нь тэргүүлэх чиглэлээр хөгжиж байна.
"Конструкция" гэдэг нь "байгуулах", "барих" гэсэн утгатай Латин үг юм. Гол төлөөлөгч нь Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, А.Бангдура нар. Хүний хөгжилд түүний идэвхитэй үйл ажиллагаа чухал юм[1]. Мэдлэгийг хүн бүтээдэг, мэдлэг бол үйлдэл юм. Мэдлэг бүтээх нь үйлдэл юм бол багшийн үйл ажиллагааг идэвхитэй байх хэрэгтэй болж байна. Багш, суралцагч нь хамтын үйл ажиллагааны явцад мэдлэг бүтээдэг.

Альфрейд Адлер "Хувь хүн бол бүтээлч үйл ажиллагаатай байж, өөрөө өөрийгөө тодорхойлж байдаг нэг цул зүйл мөн” гэж бичсэн байдаг. Мөн бие хүний үйл ажиллагааг, ухамсар сэтгэхүй нь чөлөөт байдалд хэрэгжиж байдаг гэж үзсэн байдаг.[2] Багшийн хөгжилд түүний бие даасан байдал хамгаас чухал юм гэж үздэг байна.

Уг өгүүллийн бүрэн эхтэй хавсралт файлаас танилцана уу.


[1] МУБИС БХАН "Багш боловсрол ирээдүй” Багш 2005 төсөл: Уб 2005 он 80 дахь тал

[2] О.Мягмар "Бие хүний хөгжлийн сэтгэл зүйн лекцүүд” Уб 2001 он 50 дахь тал

Хавсралт файл
 Файлын нэр  Тайлбар  Татах
 Багшийн хөгжилд удирдлага нөлөөлөх нь "Багшийн хөгжилд удирдлага нөлөөлөх нь" өгүүллийн бүрэн эхтэй танилцан уу?

Нийтэлсэн АДМИН, 18-04-2013, 09:55

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn