Төсөл хэрхэн бичих вэ?

Та сургуулиа хөгжүүлэх шинэ санаа бо­дож, түүнийгээ хэрэгжүүлэхдээ хэрхэн сан­хүү­­­гийн дэмжлэг олж авах талаар судалж, бодож байгаа нь лавтай. Танд бага ч болсон нэмэр болох үүднээс төсөл бичихэд анхаарах зарим мэдээллийг хүргэж байна.

 Төслийн багц баримт бичигт юу орох вэ?
 1.     Санхүүжүүлэгчид хандсан захидал
 2.     Төслийн хураангуй
 3.     Байгууллагын танилцуулга
 4.     Асуудал/проблемийг илэрхийлэх
 5.     Зорилтот хүн ам / бүлэг
 6.     Зорилго
 7.     Зорилтууд
 8.     Арга зам
 9.     Үнэлгээ
 10.     Төсөв
 11.     Хэтийн тогтвортой байдал
 12.     Дэмжлэг болох хавсралт мате­риалууд

 Санхүүжүүлэгчид хандсан захидалд:
 •     Тэтгэлэг хүссэн төсөл өргөн барьж буй­гаа дурдах
 •     Тэдэнд ямар бичиг баримт явуулж бай­гаагаа, тэднээс юу хүсч буйгаа дурдах
 •     Гарын үсэг зурсан байх
 Төслийн хураангуй:
 •     Нэг хуудсаас хэтрэхгүй байх
 •     Шийдвэрлэхийг зорьж байгаа асууд­лаа тодорхойлсон, хэрхэн шийдвэрлэх, ямар үнэ өртөг шаардлагатайг товч хүүрнэсэн байх

 Танилцуулганд:
 •     Байгууллагын түүх, зорилго, бүтэц, үйл­чил­гээний хүрээ
 •     Үйл ажиллагаа, ололт амжилт
 •     Яагаад манай байгууллага энэхүү тухайн асуудлыг сонирхож буйгаа
 •     Бусад санхүүгийн эх үүсвэр, нөөц боломж юу байгаа
 •     Бусдаас авсан дэмжлэг

 Асуудал / Проблемийг илэрхийлэх:
 •     Яг ямар асуудал байгааг тодорхой  илэр­хийлнэ
 •     Тэдгээрийн гол шалтгааныг тайлбар­лана
 •     Асуудлаа баримтжуулж нотолгоо тайл­бар өгнө
 •     Энэхүү асуудлын улмаас бий болоод бай­гаа үр дагавар юу болох
 •     Танай байгууллага энэхүү асуудлын талаар сайн ойлголттой болон шийдвэрлэх чадавхи байгааг энд харуулна

 Зорилтот бүлэг:
 •     Энэхүү асуудлын улмаас дэмжлэг тус­­­лалцаа хэрэгтэй болсон, үйлчилгээ үр дүнг авах болсон хүмүүсийн тухай
 •     Чухам яагаад тэд нарыг сонгож буйгаа нотлох

 Зорилго:
 •     Юунд хүрэхийг хүсч буй
 •     Зорилго нь асуудлын үүсгээд байгаа шалтгааныг арилгахад зорьсон
 •     Асуудлын хэрхэн шийдэж, үр дагав­рыг яаж арилгаж байгаа шийдэл
 •     Зорилгод хүрэхийн тулд хийх ажлууд хэр бодитой вэ?

 Зорилтууд:
 •     Тодорхой юу
 •     Хэн хариуцах
 •     Хэмжиж болохуйц уу
 •     Хэзээ гүйцэтгэгдсэн байхыг
 •     Асуудал болон зорилгоосоо логиктой урган гарч ирсэн үү
 •     Асуудал/проблемийг бууруулахад болон зорилго биелэгдэхэд хөтөлсөн үү
 •     Товлосон хугацаандаа гүйцэтгэх нь бодитой байна уу

 Арга зам:
 •     Зорилт бүрийг яаж биелүүлэх гэж буй
 •     Ямар мэргэжил чадвартай хэнийг авч ажиллуулах, тэд юу хийх
 •     Бусад ашиглаж болох аргууд болон татгалзах аргуудыг тайлбарлах
 •     Өөр хэн тусалж болох вэ?
 •     Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаард­лагатай байр сав, тоног төхөөрөмж, мате­риал
 •     Хэрхэн удирдаж явуулах, байгуул­лагын бусад үйл ажиллагаатай хэрхэн зохицож буйг тайлбарлах
 •     Үйлчилгээг авч байгаа хүмүүс цааш­ даа хэрхэн нөлөө үзүүлэх

 Үнэлгээ
 •     Үйл ажиллагааг үнэлэхэд хэрэглэх ар­гыг тайлбарлах
 •     Хэн хэзээ үүнийг хийх
 •     Үнэлгээгээр юуг эрэлхийлж буйгаа илэр­­хийлэх
 •     Үнэлгээний үр дүнг яаж ашиглаж юу хийх вэ

 Төсөв:
 •     Орлого зарлагыг тусган харуулсан
 •     Бусад төстэй үйл ажиллагаатай жи­шиг харьцаатай байх
 •     Бүх зарлагын хэмжээг зөв тогтоосон
 •     Уншихад ойлгомжтой хялбар
 •     Тоонууд хоорондоо нийлсэн, алдаагүй

 Хэтийн тогтвортой байдал:
 •     Цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэхэд хэдий хэр санхүүгийн дэмжлэг шаардлага­тай
 •     Боломжит бусад нөөцүүд юу байх
 •     Эдгээр бусад боломжит нөөцүүдээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжууд
 •     Дэмжлэг болохуйц хавсралт мате­риалууд
 •     Байгууллагын удирдлагын буюу байгууллагын тодорхойлолт
 •     Төсөлд оролцохоор сонгогдсон хүмүү­сийн анкет
 •     Байгууллагын хамгийн сүүлийн санхүү­­­гийн тайлан
 •     Хууль эрх зүйн акт

Нийтэлсэн АДМИН, 18-04-2013, 10:03

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn